Principes van infrarood remote sensing (teledetectie)

We analyseren de chemische samenstelling van de atmosfeer met behulp van infraroodspectroscopie, dankzij de absorptie of emissie van zonlicht door gassen aanwezig in de atmosfeer. Met behulp van deze techniek kunnen wij hun concentraties en de veranderingen in hun concentraties bepalen.

Dankzij hun absorptie van de elektromagnetische straling (zonlicht of thermische emissie van het aardatmosfeersysteem) in het infrarode spectrale gebied, kunnen we volgende atmosferische gassen waarnemen:

  • Broeikasgassen (bv. waterdamp, koolstofdioxide, methaan, distikstofmonoxide, ozon, chloorfluorkoolstofverbindingen)
  • Verschillende stratosferische gassen, inclusief moleculen die een nefaste invloed hebben op de ozonlaag (bv. salpeterzuur, waterstofchloride, enz.)
  • Verontreinigende stoffen (bv. koolmonoxide)
  • Vluchtige organische verbindingen (bv. formaldehyde, methaanzuur, enz.)

Meer informatie over deze gassen kan gevonden worden door de verwerking en de interpretatie van de data.

long_lived_ghg_ipcc

De metingen worden uitgevoerd vanaf verschillende platformen (grond, satelliet, in de toekomst mogelijk vanaf luchtvaartuigen), met Fourier-transform infraroodspectrometers of andere types spectrometers met een hoge resolutie, die operationeel zijn in het infrarode spectrale gebied.

Enkele nuttige Fourier Transform Spectroscopie links:

Basis van instrumentele Fourier Transform Spectroscopie (wiskundige achtergrond, signaalprocessing, optische spectroscopie, september 2002)

Fourier Transform in de chemische encyclopedie (toepassingen, variaties, interpretatie, referenties, enz…) 

 

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite